Matka Teresa i Cudowny Medalik


Matka Teresa i Cudowny Medalik
Matka Teresa z Kalkuty, znana na całym świecie z działalności charytatywnej, którą rozpoczęła w 1948 r., posługiwała się prostym "narzędziem" jako symbolem tej działalności: "Cudownym Medalikiem". Zwykle widywano Matkę, jak brała pełną garść tych medalików, całowała je i rozdawała biednym. Kiedy rozchodziła się wiadomość, że Matka Teresa przybyła do miasta przed klasztorami ustawiały się kolejki. Witała młodych i starych, chorych i biedaków, świeckich i duchownych, znanych i nieznanych. Rzadko ktoś odchodził bez Medalika, jaki Matka wciskała mu w rękę. Podczas ostatniej wizyty w nowojorskiej dzielnicy South Bronx w czerwcu 1997 r., a więc niecałe trzy miesiące przed śmiercią. Matka, siedząc na wózku inwalidzkim, trzymała na kolanach cały koszyk tych medalików. Siostry ciągle napełniały go na nowo, w miarę jak Matka wręczała pokaźne ich ilości każdemu księdzu, który witał się z nią po Mszy. Warta podkreślenia jest cześć, z jaką wręczała te religijne sakramentalia oraz żarliwość, z jaką zalecała, żeby ich używać jako narzędzia szerzenia ewangelicznego przesłania miłości.
Dlaczego Matka Teresa rozdawała Cudowne Medaliki? Czym one są? Jaki związek mają z pracą jej sióstr, Misjonarek Miłości (które Matka czule nazywała MC)? Ponieważ Matka w ostatnim dziesięcioleciu życia osobiście nadzorowała coroczne rozdawnictwo dziesiątków tysięcy Cudownych Medalików, oraz ponieważ jej MC nadal rozprowadzają co roku 1 800 000 Cudownych Medalików, bardzo wskazane wydaje się zwięzłe omówienie tego zjawiska.
Cudowny Medalik pojawił się 80 lat przed urodzeniem Matki. Od 18 lipca do 27 listopada 1830 r. Matka Boska ukazywała się młodej szarytce, św. Katarzynie Laboure w kaplicy przy ulicy du Bac w Paryżu. Na odchodnym Matka Najświętsza poleciła zakonnicy, żeby wybito i rozdawano medalik z przedstawieniem Jej jako Niepokalanie Poczętej na awersie i z obrazem Kalwarii na rewersie. W ciągu dziesięciolecia od tych objawień - uważanych powszechnie jako początek nowoczesnej ery maryjnych zjawisk nadprzyrodzonych - Medalik stał się tak powszechny i popularny, oraz powodował tak wiele uzdrowień i nawróceń, że zaczęto go nazywać "Cudownym Medalikiem"; pod tą nazwą znany jest po dziś dzień. W połowie XIX wieku francuscy misjonarze rozpowszechniali Medalik i jego cudowną sławę po całym świecie. Międzynarodową sławę zdobył on, gdy w 1842 roku nawrócił się za pośrednictwem Cudownego Medalika Alfons Ratisbonne, agnostyk, zaciekle wojujący z Kościołem. W pierwszej połowie XX wieku św. Maksymilian Kolbe, franciszkanin konwentualny i późniejszy męczennik miłości w Auschwitz, zasłynął rozdawnictwem Cudownych Medalików na ogromną skalę. Św. Maksymilian nazywał Medalik "naszą bronią do trafiania do serc" oraz "kulą, którą wierny żołnierz trafia wroga, to jest diabła i przez to ratuje dusze". Jeśli św. Maksymiliana Kolbego można uważać za czołowego propagatora Cudownego Medalika w pierwszej połowie XX wieku, to Matkę Teresę można nazwać czołową apostołką Medalika w drugiej połowie 20 stulecia. Matka Teresa posługiwała się Medalikiem jako skutecznym narzędziem szerzenia Ewangelii Miłości. Jak Medalik rekapituluje ewangeliczne orędzie doskonałej miłości bliźniego? Spojrzenie na symbolikę awersu i rewersu Medalika jest jak swoista lektura "Katechizmu Kościoła Katolickiego". Przez zgłębianie wizerunków wytłoczonych na Medaliku można zapoznać się z lekcjami o Jezusie Chrystusie, Jego Kościele, Odkupieniu, Eucharystii, Bożym Miłosierdziu, Łasce, Grzechu Pierworodnym, Matce Bożej, Śmierci, Sądzie, Niebie i Piekle.
Awers (czołowa strona) Cudownego Medalika przedstawia scenę z Księgi Rodzaju (3:15). znaną jako Protoewangelia ("pierwsza ewangelia"), kiedy to Bóg zapowiada, że Kobieta i jej potomek ostatecznie zmiażdżą głowę starodawnego węża, który skusił Adama i Ewę do popełnienia grzechu pierworodnego. Maryja, stojąca na kuli ziemskiej z nogą na pełznącym wężu, jest przedstawiona jako Niepokalane Poczęcie - nauka wyjaśniona słowami modlitwy, otaczającej Matkę Boską w owalu: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Maryja, Nowa Ewa, pierwsza istota z naszego rodzaju ludzkiego, uwolniona od grzechu pierworodnego (z chwilą poczęcia się w łonie matki), wyprasza u Boga łaski do pokonywania wpływów diabła, którym udaje się wślizgnąć w nasze słabe życie. Te łaski jakie za Jej pośrednictwem otrzymujemy od Boga, symbolizują promienie, padające z Jej palców. Należy zaznaczyć, że nie z każdego palca padają promienie. Matka Boska wyjaśniła św. Katarzynie, że brakujące promienie przedstawiają łaski, które Bóg daje, ale my odmawiamy ich przyjęcia. Ogólnie mówiąc, czołowa strona Cudownego Medalika jest mini-katechizmem o wielkiej walce dobra i zła, jaką podejmuje rodzaj ludzki - o walce, w której Maryja wyróżnia się jako pierwszy owoc zwycięstwa, odniesionego przez Chrystusa i jako nasza Matka, dana nam przez Boga, która zlewa na nas łaski, konieczne do uczestniczenia w tym samym zwycięstwie.
Rewers (odwrotna strona) Cudownego Medalika przedstawia scenę z Ewangelii św. Jana (19:25-27), gdzie krzyż Jezusa Chrystusa z Maryją u Jego stóp stoi jako najwyższy element tajemnicy Bożej Miłości - odkupieńczej miłości bez granic. Otoczony owalem z 12 gwiazd, symbolizujących 12 pokoleń Izraela ze Starego Testamentu i 12 Apostołów z Nowego Testamentu, krzyż na Cudownym Medaliku przedstawia nadzieję - nadzieję, którą rozumiała Maryja i którą Matka Teresa przekazywała za każdym razem, gdy wciskała Medalik do ręki biedaka. U podstawy krzyża jest pozioma linia, traktowana jako symbol ołtarza, bo właśnie na ołtarzu podczas Mszy nadal w dzisiejszym świecie i poprzez wieki uobecnia się Ofiara Kalwaryjska. Inicjał M u stóp krzyża i ołtarza oznacza sposób, w jaki Maryja gromadzi wiernych tak, żeby otrzymywali łaski Odkupienia i uczestniczyli w Komunii Świętej z jej postawą wiary i całkowitego poświęcenia Chrystusowi i Jego misji miłości bliźniego. Pod monogramem maryjnym znajdują się dwa serca - Najświętsze Serce Jezusa, okolone cierniami i Niepokalane Serce Maryi, przeszyte mieczem. Zespolenie obu serc w krwi i cierpieniu stanie się w końcu przymierzem chwały. Uwielbiony Jezus wstąpił do nieba, a Niepokalana Maryja, wzięta z duszą i ciałem do tego samego miejsca, żyje obecnie zespolona w jeden zestrojony na wieki puls miłości do ludzkości - powołanej do udziału kiedyś w pełni życia i miłości. Sposób szerzenia przez Matkę Teresę Ewangelii miłości zasadzał się na umożliwieniu osobom, otrzymującym Cudowny Medalik, doświadczenia tkliwej miłości i opieki Maryi, Matki Jezusa we wszystkich potrzebach. Wzywała ich do modlenia się z wiarą:
"Maryjo, Matko Jezusa, bądź mi teraz matką" i proszenia Ją o to, czego potrzebują. W ten sposób miały miejsce niezliczone cuda, kierując serca ludzi ku Bogu w głębokiej miłości i ufności.
Dla Matki Teresy to był "medalik Miłości bliźniego" - znak osobistego zainteresowania się Boga absolutnie każdą osobą "teraz", to znaczy w absolutnie każdej chwili życia. Nadała Cudownemu Medalikowi nowy apostolski rozmach i ukazała duchowość i teologię Medalika przez pryzmat swej świętej misji miłości bliźniego. Misji, której celem jest zaspokojenie Jezusowego pragnienia miłości i dusz, zwłaszcza najbiedniejszych z biednych. Ponieważ zaspokajanie pragnienia Jezusa stanowi samo centrum charyzmatu (duchowości i posłannictwa) Misjonarek Miłości, Matka Teresa z miejsca połączyła dwa ostatnie słowa Jezusa na krzyżu: "Oto Matka twoja" (J 19:27) i "Pragnę" (J 19:28). Z tej racji Misjonarki Miłości gaszą pragnienie Jezusa przez odczuwanie pragnienia za niego, przez odpowiadanie własną miłością na Jezusową miłość - na sposób Maryi. Jak Maryja na Kalwarii rozumiała pragnienie Syna, otrzymała Jego miłość i szerzyła ją, tak Matka Teresa z wielką prostotą przyswoiła sobie Cudowny Medalik jako piękne narzędzie symbolizujące odwzajemnianie miłością za miłość - TYLKO MIŁOŚCIĄ MOŻNA ODPŁACIĆ ZA MIŁOŚĆ!
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami. którzy się do Ciebie uciekamy tak żeby zostało zaspokojone pragnienie Jezusa i żeby jego świat stał się czymś pięknym dla Boga. królestwem miłości, gdzie Ty, o Maryjo, Matko Jezusa, możesz być matką dla mnie i dla wszystkich, teraz i zawsze. Amen. Święta Katarzyna słyszała głos, mówiący do niej: "Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru. Kto będzie nosił taki poświęcony medalik, otrzyma wszelkie łaski, zwłaszcza gdy będą nosili go na szyi. Obfite łaski otrzymają ci, którzy noszą go z wiarą".

Treść tej ulotki napisał o. James McCurry,